Masz pytanie?

Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Zaniewska Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Włodarzewska 57b lok. 8, 02-384 Warszawa.

2. Kontakt z Kancelarią jest możliwy w następujący sposób: pisemnie pod adresem: Dominika Zaniewska Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Warecka 11A, IV piętro, 00-034 Warszawa lub pod adresem e-mail: kancelaria@zaniewska.com.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Kancelarią. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy oraz jej rozliczenia,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi i rachunkowymi,
 • w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja strony/osoby reprezentującej/osoby kontaktowej i ewentualne dochodzenie roszczeń,
 • bieżącego kontaktu, w tym udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak bieżący kontakt z Państwem, w tym udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski czy dochodzenie ewentualnych roszczeń

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • okres obowiązywania umowy i świadczenia usług, 
 • przepisy prawa, które mogą obligować Kancelarię do przetwarzania danych przez określny czas, w tym w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
 • okres na jaki została udzielona zgoda (w przypadku jej udzielenia).

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Kancelarii oraz podmiotom udzielającym wsparcia Kancelarii na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w szczególności dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i doradczych, z których Kancelaria korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, w tym firmom podatkowym, księgowym, informatycznym, firmom świadczącym usługi serwisowe, firmom kurierskim i pocztowym.

8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

9. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Newsletter